کلاس ها

  کلاس های عملی (آسانا) زمستان ۹۸ - شروع: ۰۷ دی ۱۳۹۸ پایان: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
  5:45-7:15 (صبح) 6-7:30 (صبح) 8-9:30 (صبح) 10-11:30 (صبح) 12-13:30 14-15:30 16-17:30 18-19:30 20-21:30
  شنبه
  سالن سنگ سالن نور سالن سبز
  سطح 3
  صدیقه جوادپور
  سطح 1
  سولماز افتخاری
  سطح 3
  فرح جوادی
  سطح 1
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  فرناز ملائک
  سطح 1
  مریم کریمی نیا
  سطح 2
  مینو بنده‌ای
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 2
  سهیلا کیان
  سطح 2
  غزاله کیهانی
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  سطح 2
  غزاله کیهانی
  سطح 1
  مریم کریمی نیا
  سطح 2
  فرناز ملائک
  سطح 3
  سوسن زند
  سطح 2
  مینو بنده‌ای
  سطح 2
  مهسا خلیلی
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 3
  سارا مسعودی
  سطح 3
  پریرخ نراقیان
  سطح 5
  پریرخ نراقیان
  سطح 4
  پریرخ نراقیان
  یک شنبه
  سالن نور سالن سنگ سالن سبز
  سطح 3
  سیدحسین میرکمالی
  سطح 4
  سارا هنرجو
  سطح 3
  سارا هنرجو
  سطح 3
  فوزیه نوری
  سطح 2
  شبنم نزاکتی
  سطح 2
  شبنم نزاکتی
  سطح 3
  رضا نادری نژاد

  18:15-19:45

  سطح 2
  انوش هاشمی

  20:15-21:45

  سطح 2
  احمد بهامین
  سطح 3
  مهسا خلیلی
  سطح 4
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  مریم کریمی نیا
  سطح 1
  فوزیه نوری
  سطح 1
  لیلا رهبانی
  سطح 1
  حسین رضایی

  18:15-19:45

  سطح 4
  رضا نادری نژاد

  20:15-21:45

  سطح 3
  ستاره مهدوی پور
  سطح 2
  ستاره مهدوی پور
  سطح 5
  سارا هنرجو
  سطح 3
  لیلا رهبانی
  سطح 3
  فوزیه نوری
  سطح 3
  انوش هاشمی

  18:15-19:45

  سطح 5
  حسین رضایی

  20:15-21:45

  دو شنبه
  سالن سنگ سالن نور سالن سبز
  سطح 3
  فرح جوادی

  9-10:30

  سطح 1
  طاهره محمودی

  11-12:30

  سطح 1
  طاهره محمودی

  13-14:30

  سطح 2
  سرور طفل پور

  15-16:30

  آساناهای پیشرفته
  سارا هنرجو

  17-18:30

  سطح 1
  احمد بهامین

  19:15-20:45

  سطح 3
  سولماز افتخاری

  9-10:30

  سطح 2
  سولماز افتخاری

  11-12:30

  سطح 1
  فوزیه نوری

  13-14:30

  سطح 5
  سارا هنرجو

  15-16:30

  سطح 2
  مهرناز زمانی

  17-18:30

  سطح 5
  انوش هاشمی

  19:15-20:45

  سطح 2
  فوزیه نوری

  9-10:30

  سطح 3
  فوزیه نوری

  11-12:30

  سطح 2
  الهام شجاعی

  13-14:30

  سطح 3
  مهرناز زمانی

  15-16:30

  سطح 3
  سرور طفل پور

  17-18:30

  سطح 2
  سامان مسعودی

  19:15-20:45

  سه شنبه
  سالن سبز سالن نور سالن سنگ
  سطح 3
  علی دریاباری
  سطح 2
  سارا هنرجو
  سطح 3
  سارا هنرجو
  سطح 2
  ستاره مهدوی پور
  سطح 2
  پریرخ نراقیان
  سطح 3
  سامان مسعودی

  18:15-19:45

  سطح 2
  مهدی حسام میررحیمی
  سطح 3
  مهرناز زمانی
  سطح 2
  مهرناز زمانی
  سطح 4
  سارا هنرجو
  تمرینات آمادگی
  مژگان قوامی
  سطح 2
  انوش هاشمی

  18:15-19:45

  سطح 1
  حمیدرضا قادری

  20:15-21:45

  سطح 1
  احمد بهامین
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  ستاره مهدوی پور
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 3
  سوسن زند
  سطح 1
  پریرخ نراقیان
  سطح 1
  رضا نادری نژاد

  18:15-19:45

  سطح 1
  انوش هاشمی

  20:15-21:45

  چهار شنبه
  سالن سبز سالن سنگ سالن نور
  سطح 4
  عباس شکری
  سطح 3
  الهام شجاعی
  سطح 4
  ستاره مهدوی پور
  سطح 2
  پریرخ نراقیان
  سطح 4
  مهسا خلیلی
  سطح 2
  پریرخ نراقیان
  سطح 4
  پریرخ نراقیان
  سطح 1
  مهدی خیام دار
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  پریرخ نراقیان
  سطح 3
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 1
  صدیقه جوادپور
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 5
  مهدی خیام دار

  20:15-21:45

  سطح 1
  شمیم آقایی
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  سطح 5
  ستاره مهدوی پور
  سطح 4
  سرور طفل پور
  سطح 3
  صدیقه جوادپور
  سطح 2
  حبیب سعادت

  20:15-21:45

  پنج شنبه
  سالن سنگ سالن نور سالن سبز
  سطح 3
  صدیقه جوادپور
  سطح 1
  سولماز افتخاری
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  سولماز افتخاری
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 2
  سارا مسعودی
  سطح 3
  شمیم آقایی
  سطح 2
  سرور طفل پور
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  سطح 2
  رویا اولادحاجی
  سطح 2
  صدیقه جوادپور
  سطح 3
  سولماز افتخاری
  سطح 3
  سرور طفل پور
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  جمعه
  سالن سنگ سالن سبز سالن نور
  سطح 4
  سرور طفل پور

  8:30-10

  سطح 1
  سرور طفل پور

  10:30-12

  سطح 3
  پریرخ نراقیان

  8:30-10

  سطح 2
  پریرخ نراقیان

  10:30-12

  سطح 2
  فرناز ملائک

  8:30-10

  سطح 3
  فرناز ملائک

  10:30-12

  کلاس های عملی (آسانا) پاییز ۹۸ - شروع: ۰۶ مهر ۱۳۹۸ پایان: ۲۹ آذر ۱۳۹۸
  5:45-7:15 (صبح) 6-7:30 (صبح) 8-9:30 (صبح) 10-11:30 (صبح) 12-13:30 14-15:30 16-17:30 18-19:30 20-21:30
  شنبه
  سالن نور سالن سبز سالن سنگ
  سطح 3
  صدیقه جوادپور
  سطح 1
  غزاله کیهانی
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  سطح 2
  سارا مسعودی
  سطح 2
  مریم کریمی نیا
  سطح 1
  فرناز ملائک
  سطح 2
  سرور طفل پور
  سطح 4
  سوسن زند
  سطح 2
  شمیم آقایی
  سطح 1
  مهسا خلیلی
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 3
  پریرخ نراقیان
  سطح 5
  پریرخ نراقیان
  سطح 1
  پریرخ نراقیان
  سطح 1
  شمیم آقایی
  سطح 3
  فرح جوادی
  سطح 3
  غزاله کیهانی
  سطح 1
  فرناز ملائک
  سطح 1
  مریم کریمی نیا
  سطح 3
  سوسن زند
  سطح 4
  سرور طفل پور
  یک شنبه
  سالن سنگ سالن سبز سالن نور
  سطح 3
  سیدحسین میرکمالی
  سطح 2
  مهسا خلیلی
  سطح 4
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  مریم کریمی نیا
  سطح 4
  سارا هنرجو
  سطح 3
  فوزیه نوری
  سطح 2
  انوش هاشمی

  18:15-19:45

  سطح 4
  رضا نادری نژاد

  20:15-21:45

  سطح 1
  احمد بهامین
  سطح 3
  ستاره مهدوی پور
  سطح 2
  ستاره مهدوی پور
  سطح 5
  سارا هنرجو
  سطح 1
  فوزیه نوری
  سطح 2
  لیلا رهبانی
  سطح 3
  حسین رضایی

  18:15-19:45

  سطح 5
  حسین رضایی

  20:15-21:45

  سطح 2
  شیوا مهدوی پور
  سطح 4
  سارا هنرجو
  سطح 3
  فوزیه نوری
  سطح 2
  شبنم نزاکتی
  سطح 2
  شبنم نزاکتی
  سطح 3
  رضا نادری نژاد

  18:15-19:45

  سطح 1
  انوش هاشمی

  20:15-21:45

  دو شنبه
  سالن سنگ سالن نور سالن سبز
  سطح 3
  فرح جوادی

  9-10:30

  تمرینات آمادگی
  طاهره محمودی

  11-12:30

  سطح 2
  الهام شجاعی

  13-14:30

  سطح 1
  سرور طفل پور

  15-16:30

  آساناهای پیشرفته
  سارا هنرجو

  17-18:30

  سطح 2
  سامان مسعودی

  19:15-20:45

  سطح 2
  فوزیه نوری

  9-10:30

  سطح 2
  شهین شاهوردیانی

  11-12:30

  تمرینات آمادگی
  طاهره محمودی

  13-14:30

  سطح 2
  سارا هنرجو

  15-16:30

  سطح 2
  سرور طفل پور

  17-18:30

  سطح 5
  انوش هاشمی

  19:15-20:45

  سطح 2
  شهین شاهوردیانی

  9-10:30

  سطح 3
  فوزیه نوری

  11-12:30

  سطح 1
  فوزیه نوری

  13-14:30

  سطح 3
  مهرناز زمانی

  15-16:30

  سطح 3
  شیوا مهدوی پور

  17-18:30

  سطح 1
  احمد بهامین

  19:15-20:45

  سه شنبه
  سالن سبز سالن سنگ سالن نور
  سطح 1
  احمد بهامین
  سطح 1
  سولماز افتخاری
  سطح 2
  سارا هنرجو
  سطح 2
  ستاره مهدوی پور
  سطح 3
  سوسن زند
  سطح 3
  مهدی حسام میررحیمی
  سطح 5
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  ستاره مهدوی پور
  سطح 1
  سوسن زند
  سطح 1
  شیوا مهدوی پور
  تمرینات آمادگی
  مژگان قوامی
  سطح 3
  سامان مسعودی

  18:30-20

  سطح 2
  سامان مسعودی

  20:30-22

  سطح 2
  علی دریاباری
  سطح 2
  مهرناز زمانی
  سطح 2
  مهرناز زمانی
  سطح 3
  سارا هنرجو
  تمرینات آمادگی
  مژگان قوامی
  سطح 2
  شیوا مهدوی پور
  چهار شنبه
  سالن سنگ سالن نور سالن سبز
  سطح 4
  سیدحسین میرکمالی
  سطح 1
  شیوا مهدوی پور
  سطح 1
  پریرخ نراقیان
  سطح 5
  ستاره مهدوی پور
  سطح 4
  مهسا خلیلی
  سطح 2
  پریرخ نراقیان
  سطح 4
  پریرخ نراقیان
  سطح 1
  رضا نادری نژاد

  20:15-21:45

  سطح 2
  مهدی خیام دار
  سطح 1
  سولماز افتخاری
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  سطح 3
  مهسا خلیلی
  آساناهای پیشرفته
  مهدی خیام دار

  20:15-21:45

  سطح 3
  الهام شجاعی
  سطح 4
  ستاره مهدوی پور
  سطح 2
  پریرخ نراقیان
  سطح 1
  مهسا خلیلی
  سطح 1
  مینو بنده‌ای
  سطح 1
  فرزاد بهرامی

  20:15-21:45

  پنج شنبه
  سالن سنگ سالن نور سالن سبز
  سطح 3
  صدیقه جوادپور
  سطح 2
  صدیقه جوادپور
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 2
  سرور طفل پور
  سطح 2
  شهین شاهوردیانی
  سطح 2
  سولماز افتخاری
  سطح 3
  شمیم آقایی
  سطح 1
  سرور طفل پور
  سطح 2
  صدیقه جوادپور
  سطح 2
  رویا اولادحاجی
  سطح 1
  سولماز افتخاری
  سطح 3
  سولماز افتخاری
  سطح 1
  شهین شاهوردیانی
  سطح 1
  سرور طفل پور
  جمعه
  سالن سنگ سالن سبز سالن نور
  سطح 4
  سرور طفل پور

  8:30-10

  سطح 1
  سرور طفل پور

  10:30-12

  سطح 3
  پریرخ نراقیان

  8:30-10

  سطح 2
  پریرخ نراقیان

  10:30-12

  سطح 2
  فرناز ملائک

  8-30-10

  سطح 2
  فرناز ملائک

  10-30-12

  جزییات کلاس انتخاب شده

  روز هفته :
  ساعت :
  دوره :
  سالن :
  نام مربی :
  ۰۲۱-۲۲۲۵۶۴۸۵
  خیابان شریعتی، خیابان ظفر (دستگردی)، خیابان گوی آبادی، نبش پیوندی، پلاک 19
  • logo-samandehi

  ورود

  به خاطر بسپار

  هنوز در کانون ثبت نام نکرده اید ؟ عضویت در سیستم ثبت‌نام

  رمز عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ بازیابی کلمه عبور

  عضویت در سیستم ثبت‌نام

  captcha

  قبلاٌ در این کانون ثبـت نام کرده اید؟ ورود به کانون